Projektet Landsbygdsadresser 

 
Startsida
Projektet
Lagar och förordningar
Regler
Ekonomi
Artiklar
Bildarkiv
Nyheter
Länkar
På gång
Intern info
Kontakta oss
 

Regler

 

Belägenhetsadresser utgåva 12, förslag från
Sevalla Hembygdsförening, LRF, Släktforskarna. Postadressgruppen


Riktlinjer för namnsättning på gårdar och byar i socken – förslag
Namnsättningen för ”Belägenhetsadresser” skall följa fornminneslagen och dess namnskydd. Det innebär att god ortnamnssed skall följas. Namn som återfinns i Lantmäteriets handlingar och på dess officiella kartor är klart godtagbara som ”belägenhetsadress” och kan användas som postadress och då skall den senaste utgåvan gälla såvida inte sakliga skäl säger annat. I andra hand gäller om namnet används av hävd i bygden. I tredje hand kan nya namn skapas och därvid bör detta göras med stor omsorg. Följande rekommendationer kan frångås om skäl finns. Målet är att behålla kulturnamnen och få fram enkla och unika post- och belägenhetsadresser.

 

Läs mer pdf-icon

 

Socken utgåva 8, förslag från.
Sevalla Hembygdsförening, LRF, Släktforskarna. Postadressgruppen

Varför bör sockennamnet finnas med i belägenhetsadressen och postadressen på landsbygden?

 

Vårt mål i arbetsgruppen för sockennamnet är:

  1. att vårda och bevara sockennamnet
  2. att skapa sökbara register
  3. att särskilja gårds och byanamn (kollisionsnamn) där samma namn finns i flera socknar.

 

Läs mer pdf-icon